Catégorie FFNFillesGarçons
Avenirs 19 ans10 ans
Avenirs 210 ans11 ans
Benjamins 1 / Jeunes 111 ans12 ans
Benjamins 2 / Jeunes 212 ans13 ans
Benjamins 3 / Jeunes 313 ans14 ans
Juniors 114 ans15 ans
Juniors 215 ans16 ans
Juniors 316 ans17 ans
Juniors 4 et +17 ans18 ans
Maitres25 ans et +25 ans et +